علوم اجتماعی

مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات

مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات

رینر شوتس ایشل
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی جامعه‌شناسی جوانان

مبانی جامعه‌شناسی جوانان

برنهارد شفرز
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی جامعه‌شناسی معرفت

مبانی جامعه‌شناسی معرفت

هوبرت کنوبلاخ
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی جامعه‌شناسی هنر

مبانی جامعه‌شناسی هنر

علی رامین
مبانی جامعه‌شناسی ورزش

مبانی جامعه‌شناسی ورزش

اتمار ویس
مترجم
کرامت‌الله راسخ
مبانی پژوهش کیفی

مبانی پژوهش کیفی

انسلم استراوس جولیت کربین
مترجم
ابراهیم افشار
مشکله هویت ایرانیان امروز (چاپ سوم از ویراست دوم)

مشکله هویت ایرانیان امروز (چاپ سوم از ویراست دوم)

فرهنگ رجایی
مصرف و زندگی روزمره

مصرف و زندگی روزمره

مارک پاترسون
مترجم
جمال محمدی نرگس ایمانی مرنی
معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی

معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی

استیوئرت هال
مترجم
احمد گل‌محمدی
مقدمات جامعه‌شناسی

مقدمات جامعه‌شناسی

مارتین البرو
مترجم
منوچهر صبوری
مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی

مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی

نورمن کورتز
مترجم
حبیب‌الله تیموری
مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران

مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران

عباس عبدی
موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

موردپژوهی در تحقیقات اجتماعی

رابرت کی‌یین
مترجم
هوشنگ نایبی
مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت

تام باتومور
مترجم
حسینعلی نوذری
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

ترز بیکر
مترجم
هوشنگ نایبی
نسل ایکس

نسل ایکس

عبدالمحمد کاظمی‌پور
نظام بازار

نظام بازار

چارلز لیندبلوم
مترجم
محمد مالجو
نظریه جامعه‌شناسی

نظریه جامعه‌شناسی

جورج ریتزر
مترجم
هوشنگ نایبی
نظریه سنجش در علوم اجتماعی

نظریه سنجش در علوم اجتماعی

ادوارد کارمینز ریچارد زلر
مترجم
هوشنگ نایبی
نظریه طبقه تن آسا

نظریه طبقه تن آسا

تورستین وبلن
مترجم
فرهنگ ارشاد
نظریه و روش در تحلیل گفتمان

نظریه و روش در تحلیل گفتمان

لوئیز فیلیپس ماریان یورگنسن
مترجم
هادی جلیلی
نظریه پسااستعماری و کردشناسی

نظریه پسااستعماری و کردشناسی

جلیل کریمی
نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی

نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی

برنارد روزنبرگ لوئیس کوزر
مترجم
فرهنگ ارشاد
نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر

مترجم
علی رامین