علوم اجتماعی

تجدد و تشخص

تجدد و تشخص

آنتونی گیدنز
مترجم
ناصر موفقیان
تحلیل اجتماعی در فضای کنش

تحلیل اجتماعی در فضای کنش

مسعود چلبی
تحلیل محتوا

تحلیل محتوا

کلوس کریپندورف
مترجم
هوشنگ نایبی
تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

مسعود چلبی
تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی

گی روشه
مترجم
منصور وثوقی
تهران ــ ۵۶

تهران ــ ۵۶

آرش نصر اصفهانی محسن گودرزی
جامعه بازار

جامعه بازار

دن اسلیتر فرن تونکیس
مترجم
حسین قاضیان
جامعه شناسی نوربرت الیاس

جامعه شناسی نوربرت الیاس

ناتالی هنیش
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز
مترجم
منوچهر صبوری
جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی

جامعه‌شناسی بیماری و پزشکی

فیلیپ آدام کلودین هرتسلیک
مترجم
لورنس دنیا کتبی
جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز

گی روشه
مترجم
عبدالحسین نیک‌گهر
جامعه‌شناسی (جلد اول)

جامعه‌شناسی (جلد اول)

آنتونی گیدنز فیلیپ ساتن
مترجم
هوشنگ نایبی
جامعه‌شناسی (دوره دو جلدی)

جامعه‌شناسی (دوره دو جلدی)

آنتونی گیدنز فیلیپ ساتن
مترجم
هوشنگ نایبی
جامعه‌شناسی جنسیت

جامعه‌شناسی جنسیت

استفانی گرت
مترجم
کتایون بقایی
جامعه‌شناسی خودکامگی

جامعه‌شناسی خودکامگی

علی رضا‌قلی
جامعه‌شناسی دین

جامعه‌شناسی دین

علیرضا شجاعی زند
جامعه‌شناسی زنان

جامعه‌شناسی زنان

پاملا آبوت کلر والاس
مترجم
منیژه نجم‌عراقی
جامعه‌شناسی سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی

حسین بشیریه
جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری

جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری

آنتیگون موشتوری
مترجم
حسین میرزایی
جامعه‌شناسی مردم مدار

جامعه‌شناسی مردم مدار

مترجم
بهرنگ صدیقی
جامعه‌شناسی مردم‌مدار در کارزار عمل

جامعه‌شناسی مردم‌مدار در کارزار عمل

ساری حنفی فرانسیس فاکس پیون مایکل بوراووی
مترجم
بهرنگ صدیقی روح‌الله گلمرادی
جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

علی رضا‌قلی
جامعه‌شناسی نظم

جامعه‌شناسی نظم

مسعود چلبی
جامعه‌شناسی هنر

جامعه‌شناسی هنر

جان هاگسون دیوید انگلیس
مترجم
جمال محمدی