دین و فلسفه

تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد سوم)

تاریخ اندیشه سیاسی غرب (جلد سوم)

جان مکللند
مترجم
جهانگیر معینی علمداری
تاریخ تحریف‌باوری در اسلام

تاریخ تحریف‌باوری در اسلام

محمدعلی طباطبایی
تاریخ فقه اسلامی

تاریخ فقه اسلامی

حامد خانی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد اول)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد دوم)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد دوم)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تاریخ فلسفه سیاسی (جلد سوم)

تاریخ فلسفه سیاسی (جلد سوم)

جورج کلوسکو
مترجم
خشایار دیهیمی
تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته

تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته

ژیل دلوز
مترجم
عادل مشایخی
تربیت سیاسی در اندیشه هابز

تربیت سیاسی در اندیشه هابز

جفری وگان
مترجم
حسین بشیریه
ترس و لرز

ترس و لرز

سورن کیرکگور
مترجم
عبدالکریم رشیدیان
تفسیر بایبل

تفسیر بایبل

جان اچ. هایس کارل آر. هالدی
مترجم
اعظم پویا سعید شفیعی
تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن

تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن

الستر ادواردز جولز تاونزند
مترجم
خشایار دیهیمی
تفکر نامتناهی

تفکر نامتناهی

آلن بدیو
مترجم
صالح نجفی
توصیف فلسفی علم

توصیف فلسفی علم

غلامحسین مقدم حیدری
جامعه‌شناسی اثبات ریاضی

جامعه‌شناسی اثبات ریاضی

غلامحسین مقدم حیدری
جریان‌های تفسیری معاصر و مسئله آزادی

جریان‌های تفسیری معاصر و مسئله آزادی

محسن آرمین
جهاد در اسلام

جهاد در اسلام

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی
جهان اسپینوزا

جهان اسپینوزا

ژیل دلوز
مترجم
حامد موحدی
حقیقت و قدرت

حقیقت و قدرت

علی اصغر مصلح
حکمت بن سیرا

حکمت بن سیرا

مترجم
پیروز سیار
حکمت سلیمان

حکمت سلیمان

مترجم
پیروز سیار
حکمت، معرفت و سیاست در ایران

حکمت، معرفت و سیاست در ایران

مهدی فدایی مهربانی
حکومت انتخابی

حکومت انتخابی

جان استوارت میل
مترجم
علی رامین
خاستگاه هرمنوتیک خود

خاستگاه هرمنوتیک خود

میشل فوکو
مترجم
افشین جهاندیده نیکو سرخوش
خاندان ابراهیم (ع)

خاندان ابراهیم (ع)

هرشل شنکس
مترجم
روح‌الله شفیعی