حقوق و علوم سیاسی

آستانه تجدد

آستانه تجدد

داود فیرحی
آینده قدرت

آینده قدرت

جوزف نای
مترجم
احمد عزیزی
احیای علوم سیاسی

احیای علوم سیاسی

حسین بشیریه
از استعمار تا گفتمان استعمار

از استعمار تا گفتمان استعمار

حمید عضدانلو
از این‌جا تا ناکجا

از این‌جا تا ناکجا

حسین بشیریه
اسلام و دموکراسی مشورتی

اسلام و دموکراسی مشورتی

منصور میراحمدی
اسلام، سنت، دولت مدرن

اسلام، سنت، دولت مدرن

سیدعلی میرموسوی
الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

الزامات سیاست در عصر ملت‌ـ‌دولت

احمد زیدآبادی
اندیشه‌های مارکسیستی

اندیشه‌های مارکسیستی

حسین بشیریه
انهدام سیاسی

انهدام سیاسی

باروخ کیمرلینگ
مترجم
حسن گلریز
ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی

ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی

مالفرد سیبلی
مترجم
عبدالرحمن عالم
بازگشت امر سیاسی

بازگشت امر سیاسی

شانتال موف
مترجم
جواد گنجی
بنیادهای علم سیاست

بنیادهای علم سیاست

عبدالرحمن عالم
تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی

تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی

وائل بن حلاق
مترجم
محمد راسخ
تاریخ تحول دولت در اسلام

تاریخ تحول دولت در اسلام

شجاع احمدوند
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

جان کلی
مترجم
محمد راسخ
تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان

تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان

محمدرضا تاجیک
تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران

آن لمبتن
مترجم
یعقوب آژند
ترور علیه تروریسم

ترور علیه تروریسم

سوفی وانیچ
مترجم
فؤاد حبیبی
تصویرهای متعارض از سیاست جهان

تصویرهای متعارض از سیاست جهان

جاسینتا اهیگن گرگ فرای
مترجم
علیرضا طیب
تضاد دولت و ملت

تضاد دولت و ملت

محمدعلی همایون کاتوزیان
مترجم
علیرضا طیب
جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷)

جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (۱۲۸۵-۱۳۹۷)

سعید عدالت‌نژاد
جنبش‌های اسلامی معاصر

جنبش‌های اسلامی معاصر

جان اسپوزیتو جان وال
مترجم
شجاع احمدوند
جهان پیش رو

جهان پیش رو

سابرینا هوک شان کلارک
مترجم
علیرضا طیب