🔸 گزارش جلسه‌ی دیدار و گفتگو پیرامون مجموعه‌ی «تاریخ و ادبیات ایران»

این جلسه روز شنبه بیست مهر ماه با حضور دکتر محمد دهقانی (نویسنده) و دکتر احمد آفتابی (دبیر نشست) در پردیس کتاب مشهد برگزار شد.