🔸 هشتمین جلسه‌ معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶»

نشر نی برگزار می‌کند:

با حضور: محسن گودرزی، آرش نصر اصفهانی، محسن حبیبی

سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰

ورود برای عموم آزاد است.