🔸 فراخوان دوازدهمین جشنواره‌ی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران TUF)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشانی و تلفن کتابفروشی‌های سراسر کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 فروش غیرقانونی کتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: «شرح و تحلیل مقالات شمس»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های خیر و خرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش دوازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «پیکان سرنوشت ما» و «موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی»

🔸 دوازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «پیکان سرنوشت ما» و «موقعیت صاحبان صنایع در ایران» سه‌شنبه ۲۶ آذر ۹۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: «شرح و تحلیل مقالات شمس»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 گزارش جلسه‌ی دیدار و گفتگو پیرامون مجموعه‌ی «تاریخ و ادبیات ایران»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: آموزش نرم‌افزار ایندیزاین (مهر ۹۸)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش یازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «هستی»

🔸 یازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «هستی» سه‌شنبه ۹ مهر ۹۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ»

🔸 دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ» سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها»

🔸 نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۹۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش هشتمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶»

🔸 هشتمین جلسه‌ معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 کارگاه ویرایش محتوایی متون تألیفی (تیر ۹۸)