اخبار

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: «شرح و تحلیل مقالات شمس»

🔸 گزارش جلسه‌ی دیدار و گفتگو پیرامون مجموعه‌ی «تاریخ و ادبیات ایران»

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: آموزش نرم‌افزار ایندیزاین (مهر ۹۸)

گزارش دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ»

🔸 دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ» سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها»

🔸 نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش هشتمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶»

🔸 هشتمین جلسه‌ معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 کارگاه ویرایش محتوایی متون تألیفی (تیر ۹۸)