اخبار

نشر نی برگزار می‌کند: آموزش نرم‌افزار ایندیزاین (مهر ۹۸)

گزارش دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ»

دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ» سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها»

نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش هشتمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶»

هشتمین جلسه‌ معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارگاه ویرایش محتوایی متون تألیفی (تیر ۹۸)