اخبار


🔸 فراخوان دوازدهمین جشنواره‌ی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (مجمع شهری تهران TUF)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشانی و تلفن کتابفروشی‌های سراسر کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 فروش غیرقانونی کتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: «شرح و تحلیل مقالات شمس»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 گزارش دومین نشست از سلسله نشست‌های خیر و خرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش دوازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «پیکان سرنوشت ما» و «موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی»

🔸 دوازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «پیکان سرنوشت ما» و «موقعیت صاحبان صنایع در ایران» سه‌شنبه ۲۶ آذر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: «شرح و تحلیل مقالات شمس»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 گزارش جلسه‌ی دیدار و گفتگو پیرامون مجموعه‌ی «تاریخ و ادبیات ایران»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 نشر نی برگزار می‌کند: آموزش نرم‌افزار ایندیزاین (مهر ۹۸)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش یازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «هستی»

🔸 یازدهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «هستی» سه‌شنبه ۹ مهر ۹۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ»

🔸 دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «میدل مارچ» سه‌شنبه ۲۵ تیر ۹۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها»

🔸 نهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «جنگ‌ها و بدن‌ها» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش هشتمین جلسه معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶»

🔸 هشتمین جلسه‌ معرفی و بررسی کتاب: «تهران ـ ۵۶» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۹۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔸 کارگاه ویرایش محتوایی متون تألیفی (تیر ۹۸)