گی روشه | نشر نی

گی روشه

گی روشه، آوریل 1924 در کِبک کانادا متولد شده است، دکتری جامعه‌شناسی را در هاروارد زیر نظر پارسونز گذرانده است و اکنون استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر «مرکز تحقیق حقوق عمومی» دانشگاه مونترال است.


نشر نی و گی روشه
کتاب‌ها