کیت نسبیت | نشر نی

کیت نسبیت

کیت نسبیت، متولد سال 1957 استاد دانشگاه ویرجینیا است. او سال‌ها در دانشگاه ییل، انستیتو مطالعات معماری و شهرسازی نیویورک و دانشگاه کپنهاگ به مطالعهٔ نظریهٔ معماری، نظریهٔ ادبی و نظریهٔ فیلم و سینما پرداخته است و نظریهٔ زبان‌شناسی و روان‌شناسی از دیگر علایق او هستند.


نشر نی و کیت نسبیت
کتاب‌ها