پیتر سجویک | نشر نی

پیتر سجویک

پیتر سجویک متولد سال ۱۹۶۳ استاد دپارتمان فلسفه‌ی دانشگاه کاردیف [ویلز، بریتانیا] است.


[email protected]
نشر نی و پیتر سجویک
کتاب‌ها