هوشنگ نایبی | نشر نی

هوشنگ نایبی

هوشنگ نایبی مدرک كارشناسی خود را در رشتهٔ پژوهشگری در سال 1371، كارشناسی ارشد را در رشتهٔ جامعه‏شناسی در سال 1374 و مدرک دكتری را نیز در سال 1381 در رشتهٔ جامعه‏شناسی از دانشگاه تهران گرفته است. او از سال 1382 به عضويت هيئت علمی دانشگاه تهران درآمده است.


نشر نی و هوشنگ نایبی
کتاب‌ها