هادی جلیلی | نشر نی

هادی جلیلی

هادی جليلی متولد سال ۱۳۴۹ در تهران است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی از دانشكده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی از دانشكده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی ست.


hadijalili@gmail.com
نشر نی و هادی جلیلی
کتاب‌ها