مکینلی هلم | نشر نی

مکینلی هلم

مکینلی هلم (1963-1896) در دوران خود موقعیت منحصر به فردی داشته و با برجسته‌ترین نقاشان مکزیک دیدار و گفت‌وگو کرده و آثارشان را دیده و نقد کرده است. کتاب نقاشان مکزیک (1941)، حاصل آن دوران و جنبش هنری زمان او و معرف این نقاشان و آثار هنری آنهاست.
 


نشر نی و مکینلی هلم
کتاب‌ها