مهدی صادقی | نشر نی

مهدی صادقی

مهدی صادقی متولد سال ۱۳۴۲ در گرمسار است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی سلولی مولکولی در سال ۱۳۶۹ و کارشناسی‌ارشد بیوفیزیک در سال ۱۳۷۲ و دکترای بیوفیزیک در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه تهران است.
او در دوره‌ی کارشناسی رتبه اول دانشگاه تهران را در سال ۱۳۷۰ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۰ نیز به عنوان پژوهشگر برتر پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری انتخاب شده است.

Sadeghi@nigeb.ac.ir


نشر نی و مهدی صادقی
کتاب‌ها