محمد غفاری | نشر نی

محمد غفاری

محمد غفاری متولد ۱۳۶۵، دانش آموخته‌ی دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز (۱۳۹۵)، عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه اراک (از ۱۳۹۵) و پژوهشگر و مترجم در حوزه‌های نظریه‌ی ادبیات و فلسفه‌ی ادبیات است


نشر نی و محمد غفاری
کتاب‌ها