محمد ساوجی | نشر نی
محمد ساوجی

محمد ساوجی

محمد ساوجی متولد سال 1326 در تهران است. دکتری تخصصی علوم سیاسی دارد و هم‌اکنون استادیار دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج و سردبیر فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی است.


نشر نی و محمد ساوجی
کتاب‌ها