مارتا نوسباوم | نشر نی

مارتا نوسباوم

مارتا نوسباوم، متولد سال 1947 در امریکا، استاد فلسفهٔ یونان باستان و روم، و نیز اخلاق و فلسفه سیاسی در دانشگاه شیکاگو است و در دانشگاه هاروارد و براون نیز تدریس کرده است.


نشر نی و مارتا نوسباوم
کتاب‌ها