فرهنگ ارشاد | نشر نی

فرهنگ ارشاد

فرهنگ ارشاد متولد سال ۱۳۲۰ در نی‌ریز فارس است. وی سردبیر مجله‌ی "انجمن جامعه‌شناسی ایران"، عضو سابق هیئت مدیره‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران، مشاور پ‍‍ژوهشی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و استاد بازنشسته‌ی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز است. نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی با ترجمه‌ی او در نهمین دوره‌ی کتاب سال دانشگاهی در سال ۱۳۷۸ کتاب شایسته‌ی تقدیر شناخته شد.


نشر نی و فرهنگ ارشاد
کتاب‌ها