غلامحسین مقدم حیدری | نشر نی

غلامحسین مقدم حیدری

غلامحسین مقدم حیدری در سال 1347 متولد شد. تحصیلات دانشگاهی‌اش را با ورود به دانشگاه تهران در رشتهٔ ریاضی محض آغاز کرد و در سال 1373 از همان دانشگاه لیسانس گرفت. مقطع فوق لیسانس را در دانشگاه صنعتی شریف و در رشتهٔ فلسفهٔ علم گذراند و در سال 1376 آن را به پایان برد و سرانجام در مقطع دکتری رشتهٔ فلسفه و تکنولوژی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پذیرفته شد. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.


نشر نی و غلامحسین مقدم حیدری
کتاب‌ها