عادل زارع | نشر نی

عادل زارع

عادل زارع متولد سال 1355 در کاشان است. او دورهٔ کارشناسی را با کسب رتبهٔ اول و دورهٔ کارشناسی‌ارشد را با کسب رتبهٔ ممتاز در رشتهٔ ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وی از سال 1386 معاونت مديریت كل دفتر نظارت و ارزشيابی سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی را برعهده دارد و مدرس كارگاه آموزشي مديريت و كنترل پروژه‌های منابع طبيعی و دورهٔ پودمانی برنامه‌ريزی ترويجی در مركز آموزش عالی شهيد زمانی‌پور بوده است. زارع در سال 1386 به‌عنوان مدير نمونهٔ دستگاهی جشنوارهٔ شهيد رجايي و در سال 1390 به‌عنوان پيشنهاددهندهٔ برتر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی برگزیده شد.


نشر نی و عادل زارع
کتاب‌ها