سیدعلی محمودی | نشر نی

سیدعلی محمودی

سید علی محمودی درجۀ دکتری خود را در رشتۀ علوم سیاسی (گرایش اندیشۀ سیاسی) در سال ۱۳۸۱ از پِژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرد. نامبرده دوره کارشناسی ارشد را در رشتۀ فلسفه سیاسی در دانشگاه یورک انگلستان در سال ۱۳۶۷ گذرانید. او پیش از این، دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی را در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه اصفهان به پایان رسانده بود. او هم چنین در سال ۱۳۷۶ دوره‌ای آموزشی در موضوع‌های «برقراری صلح و دیپلماسی پیشگیرانه» در دانشگاه ملل متحد (Unitar) و آکادمی بین المللی صلح (International Peace Academy) در اتریش گذرانید و دارای دانشنامۀ علمی از این دو نهاد بین المللی است. وی درحال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی دانشکدۀ روابط  بین الملل، به تدریس درس‌های فلسفۀ سیاسی، علوم سیاسی و روش‌شناسی اشتغال دارد. گسترۀ اصلی پِژوهش های وی، فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ اخلاق و دین است. از میان آثار منتشر شدۀ وی می توان موارد زیر را نام برد:  نظریۀ آزادی در فلسفۀ سیاسی هابز و لاک، عدالت و آزادی،  فلسفۀ سیاسی کانت، نواندیشان ایرانی، درخشش های دموکراسی، کانت به روایت ایرانی ، و خرد سیاسی. تاکنون دو رساله از وی با عنوان های نظریه الحریه فی الفلسفه السیاسیه من منظار هوبز و لوک، و فلسفه کانت السیاسیه، الفکر السیاسی فی حلقی الفلسفه النظریه و فلسفه الاخلاق به زبان عربی در بیروت انتشار یافته است. 

 

www.drmahmoudi.com

 


info@drmahmoudi.com
نشر نی و سیدعلی محمودی
کتاب‌ها