رزماری کرامپتون | نشر نی

رزماری کرامپتون

رزماري كرامپتون (٢٠١١-١٩٤٢ م.) آكادميسين و جامعه‌شناس بريتانيايي، متخصص حوزه مطالعات جنسيت و طبقات اجتماعي است. او از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠٨ استاد جامعه‌شناسي دانشگاه لندن و بعد از آن استاد افتخاري اين دانشگاه بود. كرامپتون همچنين در دانشگاه‌هاي كمبريج، كنت و لايستر فعاليت كرده است. كرامپتون در سال ٢٠٠٧ به فرهنگستان علوم بريتانيا در زمينه علوم انساني و علوم اجتماعي در آمد. او يكي از جامعه‌شناسان برجسته و پيشگام در حوزه مطالعات زنان و جنسيت بود و نقشي كليدي در احياي توجه به مطالعات نابرابري‌هاي طبقاتي در علوم اجتماعي ايفا كرد، در زمان‌هاي كه بسياري اصرار داشتند كه «طبقه مرده است» كرامپتون در يادداشت كوتاهي درباره سير فكري‌اش در جامعه‌شناسي تاكيد كرده است كه به طور اتفاقي در اين عرصه پاي گذاشته است. او نوشته است كه در بدو امر در مدرسه گرامر همپشاير، رشته فيزيك و شيمي را انتخاب كرده بود تا بتواند در دانشگاه ادبيات انگليسي بخواند. اما خيلي زود در كالج لندن دريافت كه به خطاي وحشتناكي دچار شده است، زيرا در زمينه زبان لاتين چندان موفق نيست. به همين دليل به سمت جامعه‌شناسي سوق يافت. او در يادداشت مذكور نوشته است «اگرچه آغاز كارم با جامعه‌شناسي تصادفي بود، اما هيچگاه تصور نكرده‌ام كه سفرم در اين رشته پايان يافته است. من هميشه كار يك جامعه‌شناس را شبيه كار يك كارآگاه ديده‌ام، تركيبي از شيوه‌هاي گوناگون استدلال‌ورزي و روش‌هاي متفاوت براي نيل به يك توضيح رضايت‌بخش از پديده‌اي مشخص. خوشبختانه (و شايد هم بتوان گفت بدبختانه) در جامعه‌شناسي هميشه مسائلي هست كه نيازمند توضيحند و اين كاري است كه جامعه‌شناسان انجام مي‌دهند». از ميان آثار كرامپتون مي‌توان به اين عناوين اشاره كرد: زنان و كار در بريتانياي جديد (١٩٩٧)، بازانديشي درباب طبقه: فرهنگ، هويت‌ها و سبك زندگي (٢٠٠٥)، استخدام و خانواده: بازآرايي كار و زندگي خانواده در جوامع جديد (٢٠٠٦)، ويراست سوم طبقه و قشربندي اجتماعي (٢٠٠٨).


نشر نی و رزماری کرامپتون
کتاب‌ها