خشایار دیهیمی | نشر نی

خشایار دیهیمی

خشایار دیهیمی، مترجم و ویراستار برجسته، به سال ۱۳۳۴ در تبریز متولد شد.
کتاب اروپا از دوران ناپلئون، نوشته‌ی دیوید تامسن با ترجمه‌ی خشایار دیهیمی و همکاری احد علیقلیان در پاییز سال ۱۳۸۷ به عنوان کتاب شایسته‌ی تقدیر کتاب فصل شناخته شد.


نشر نی و خشایار دیهیمی
کتاب‌ها