جان مینارد کینز | نشر نی

جان مینارد کینز

جان مینارد کینز متولد ۱۸۸۳ اقتصاددان انگلیسی. شهرت کینز با انتقاد از قرارداد ورسای، که در پیامدهای اقتصادی صلح ۱۹۱۹ مطرح کرد آغاز شد. نوشته‌ی بزرگ او نظریه‌ی عمومی اشتغال بهره و پول تا حد بسیار زیادی از نظریه‌های اقتصاد نوکلاسیک دور شد، و در راه برقراری چیزی پیش رفت که اکنون اقتصاد کلان نامیده می‌شود. او در نتیجه‌ی مخالفت با اصول اقتصاد آزاد، پایه نظری سیاست مدیریت و کنترل تقاضا را گذاشت که حکومت‌های غربی در دوره‌ی اولیه پس از جنگ جهانی دوم آن را به طور گسترده پذیرفتند و اجرا کردند. نظریه‌های کینزی تأثیر بزرگی بر لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی داشته است.


نشر نی و جان مینارد کینز
کتاب‌ها