بهاره مرادی | نشر نی

بهاره مرادی

بهاره مرادی متولد سال ۱۳۶۱ در شیراز و فارغ‌التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸ و دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد است.


bahare.moradi@gmail.com
نشر نی و بهاره مرادی
کتاب‌ها