ایلین مزلیش | نشر نی

ایلین مزلیش

ایلین مزلیش دارای درجهٔ لیسانس در رشتهٔ تئاتر است و در مؤسسات پرورش کودکانی که مشکل تربیتی دارند، مشغول به کار است.


نشر نی و ایلین مزلیش
کتاب‌ها