ار. جی. کالینگوود | نشر نی

ار. جی. کالینگوود

ار. جی. کالینگوود، متولد سال 1889، از مهم‌ترین فیلسوفان قرن بیستم جهان انگلوساکسون، به‌ویژه فلسفه تاریخ و فلسفه هنر است. اهمیت این فیلسوف آرمانگرا به‌ویژه باتوجه به حاکمیت مطلق فلسفه تحلیلی بر اندیشه فلسفی و بر نهاد آکادمیک فلسفه در جهان انگلوساکسون بارزتر می‌شود. کالینگوود علاوه بر فلسفه در تاریخ و باستان‌شناسی علمی و حرفه‌ای نیز از مهم‌ترین و معتبرترین مراجع در برترین سطح به‌شمار می‌رود. با توجه به پر کاری و فعالیت و باآوری ذهنی خارق‌العاده و گاه باورنکردنی او آثار منتشر شده وی در زمان حیاتش بالنسبه اندک‌اند. وی سهمی شاخص در شاخه‌های متعدد فلسفه ادا کرده است. بسیاری او را در واقع نه فقط از نظریه‌پردازان درجه اول این حوزه می‌دانند، بلکه او را تنها فیلسوف انگلیسی‌زبانی می‌شمارند که درباره او می‌توان گفت: اندیشمندی که آراء و عقایدش به‌گونه‌ای مؤثر و کارا برنامه کاری آنانی را که در این رشته کار می‌کنند از زمان مرگ نا‌به‌هنگامش در 1943 به بعد فراهم آورد.


نشر نی و ار. جی. کالینگوود
کتاب‌ها