ابوعیسی ترمذی | نشر نی

ابوعیسی ترمذی

محمد بن عیسی ترمذی از محدثان بزرگ سدهٔ سوم هجری خراسان و یکی از شش مؤلف صحاح اهل سنت است، به گفتهٔ برخی از خاورشناسان او سرشناس‌ترین مرد منطقه ترمذ در آن قرن بوده است. به گفتهٔ حاکم ابواحمد نیشابوری پارسایی و بیم ترمذی چنان بوده است که از بسیاری گریستن سال‌های پایانی زندگی را کور بوده است. ترمذی به سال 279 هجری درگذشت.


نشر نی و ابوعیسی ترمذی
کتاب‌ها