ابوالفضل حری | نشر نی

ابوالفضل حری

در سال ۱۳۵۱ در اراک به دنيا آمدم. تحصيلات راهنمايی و دبيرستان را به‌ترتيب در مدرسه راهنمايی علامه طباطبايی و امام محمدباقر (ع) به انجام رساندم. در سال ۱۳۶۶ همزمان با تحصيل در دبيرستان، با انجمن سينمايی جوانان ايران - دفتر اراک‌ - آشنا شدم و فعاليت فرهنگی- هنری خود را در آنجا آغاز كردم. نتيجه اين همكاری ساخت چندين فيلم كوتاه و داستانی بوده است. در سال ۱۳۷۱ در رشته‌ی زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه علامه طباطبايی پذيرفته شدم و همزمان فعاليت فرهنگی- هنری خود را با دفتر جهاد دانشگاهي آغاز كردم كه اين فعاليت‌ها تا پايان سال ۱۳۸۱ كه از رساله‌ی كارشناسی‌ارشد در رشته‌ی ادبيات انگليسی دفاع كردم، ادامه داشت. از سال ۱۳۷۲ همكاری خود را با مطبوعات آغاز كردم و حاصل این همكاری ترجمه، تأليف و چاپ ده‌‌ها مقاله در روزنامه‌ها و مجلات داخلی بوده است. در ششمين جشنواره‌ی مطبوعات نامزد دريافت قلم بلورين در رشته‌ی نقد و در جشنواره نهم مطبوعات برنده لوح زرين و قلم بلورين شدم و در چهارمين جشنواره‌ی نقد كتاب جايزه‌ی اول رشته‌ی شعر را دريافت كردم.
از سال ۱۳۸۱فعاليت آموزشی خود را در زمينه‌ی تدريس زبان انگليسی با جهاد دانشگاهی واحد علامه ادامه دادم كه اين همكاری تا زمان تدريس در دانشگاه اراک ادامه داشت. از مهر ۱۳۸۲ تاكنون در مقام عضو هيأت علمی، با دانشگاه اراک همكاری می‌كنم و در حال حاضر دانشجوی مقطع دكترای ترجمه در دانشگاه علامه طباطبايی هستم.


a-horri@araku.ac.ir
نشر نی و ابوالفضل حری
کتاب‌ها