ابوالفضل الله‌دادی | نشر نی

ابوالفضل الله‌دادی

ابوالفضل الله‌دادی متولد سال ۱۳۶۱ در قم، تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی زبان و ادبیات فرانسه و فارغ‌التحصیل کارشناسی از دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال ۱۳۸۵ و كارشناسی‌ارشد از دانشگاه شهيد بهشتی تهران در سال ۱۳۹۰ است.
وی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به مدت دو سال معاونت سرويس فرهنگی روزنامه‌ی تهران‌امروز را برعهده داشت و از سال ۱۳۹۲ نیز دبير سرويس بين‌الملل روزنامه‌‌ی هفت صبح است. او همچنین با روزنامه‌های روزگار، كسب‌وكار، نام‌ و نشان تجاری، نسل فردا و هفته‌نامه‌های همشهری‌جوان، تماشاگران امروز و ماهنامه‌ی سينمایی ۲۴ همکاری داشته است.
 


Abolfazl.allahdadi@gmail.com
نشر نی و ابوالفضل الله‌دادی
کتاب‌ها